Postup při podání stížnosti

Stížnosti

Kde nás můžete kontaktovat:

Městská policie hl. m. Prahy
Oddělení kontroly a stížností
Korunní 15
120 00 Praha 2

telefon: 222 025 809

fax: 222 025 267

e–mail: kontrolni@mppraha.cz

Úřední hodiny pro vyřizování stížností:

Po, Út, Čt, Pá: 8.3015.00 hod.
St: 8.3017.30 hod.

Stížností se rozumí

1. Podání, kterým občan, občanské sdružení nebo právnická osoba (dále jen "stěžovatel") upozorňuje na nedostatky v pracovní činnosti strážníka nebo v působení Městské policie hl. m. Prahy a domáhá se jím ochrany svých práv a chráněných zájmů nebo práv a chráněných zájmů jiné osoby.
2. Podání, kterým se stěžovatel nedomáhá ochrany práv a chráněných zájmů svých nebo jiné konkrétní osoby, ale poukazuje na pochybení v práci strážníků MP.
3. Podání, kterým stěžovatel vznáší námitky proti strážníkem pravomocně uložené pokutě příkazem na místě za přestupek s poukazem na nezákonné jednání strážníka nebo na to, že přestupek, za který mu byla uložena sankce, spáchala jiná osoba.
4. Stížnosti na nevhodné chování strážníka při ukládání pokuty pokuty příkazem na místě nebo rozhodnutí strážníka v blokovém řízení se vyřizují podle § 175 Zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Lhůta pro vyřízení těchto stížností se řídí ustanovením § 175 odst. 5 cit. zákona, tj. 60 dnů.

Příjem stížností

Občan může podat stížnost přímo u pracovníka, zařazeného ve skupině stížností Oddělení kontroly a stížností ŘMP. Na toto specializované pracoviště jsou postupována všechna podání, která mají charakter stížnosti. Stížnost je na žádost občana povinen přijmout i kterýkoliv jiný útvar městské policie a při osobním jednání o ní sepsat záznam, který je pak postoupen výše uvedenému pracovišti. Strážník při sepisování stížnosti postupuje podle příslušných interních předpisů.

Stížnosti mohou občané zasílat písemně (pošta, fax, e-mail) nebo podávat osobně. Při ústním podání se sepíše zápis, který se po přečtení předloží k podpisu. Pokud o to stěžovatel požádá, obdrží kopii zápisu. Podání stížnosti nemá odkladný účinek. Zpráva o výsledku šetření stížnosti dle bodu 1 až 3 bude zaslána na uvedenou kontaktní adresu do 30 pracovních dnů od následujícího dne po podání stížnosti. V případě, že bude nutné tuto lhůtu prodloužit, bude o tom stěžovatel informován buď písemně, nebo telefonicky.

Co by měla stížnost obsahovat

Ve stížnosti by mělo být především uvedeno jméno, příjmení a kontaktní poštovní adresa. Dále místo a popis toho, čeho se občan domáhá, čas a popis události která je předmětem stížnosti, respektive co nejvíce konkrétních údajů, které mohou pomoci při jejím prošetřování (např. identifikační číslo strážníka, registrační značku služebního vozidla, apod.).
Stížnost se považuje za vyřízenou, jestliže byla řádně prošetřena, byla učiněna potřebná opatření a občan byl o uvedených skutečnostech vyrozuměn písemným nebo ústním sdělením.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)