porn videos hindi mms saree aunty sex indian hairy xxx english sex video com Desi Xxxrandi Group Village Xvideos.com

01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

Důležité kontakty

Tísňová linka: 156
Příjem SMS oznámení pro neslyšící: 724 003 333
Oddělení kontroly a stížností:  222 025 809
Inspekce Městské policie hl. m. Prahy: 222 025 899
Ředitelství Korunní 98222 02 5000 (spojovatelka)

Tiskové zprávy

Sledujte náš instagram

Oddělení kontroly a stížností

Kde nás můžete kontaktovat:

Městská policie hl. m. Prahy
Oddělení kontroly a stížností
Korunní 15
120 00 Praha 2

telefon: 222 025 809

fax: 222 025 267

e–mail: kontrolni@mppraha.cz

Úřední hodiny pro vyřizování stížností:

Po, Út, Čt, Pá: 8.3015.00 hod.
St: 8.3017.30 hod.

Stížností se rozumí

1. Podání, kterým občan, občanské sdružení nebo právnická osoba (dále jen "stěžovatel") upozorňuje na nedostatky v pracovní činnosti strážníka nebo v působení Městské policie hl. m. Prahy a domáhá se jím ochrany svých práv a chráněných zájmů nebo práv a chráněných zájmů jiné osoby.
2. Podání, kterým se stěžovatel nedomáhá ochrany práv a chráněných zájmů svých nebo jiné konkrétní osoby, ale poukazuje na pochybení v práci strážníků MP.
3. Podání, kterým stěžovatel vznáší námitky proti strážníkem pravomocně uložené pokutě příkazem na místě za přestupek s poukazem na nezákonné jednání strážníka nebo na to, že přestupek, za který mu byla uložena sankce, spáchala jiná osoba.
4. Stížnosti na nevhodné chování strážníka při ukládání pokuty pokuty příkazem na místě nebo rozhodnutí strážníka v blokovém řízení se vyřizují podle § 175 Zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Lhůta pro vyřízení těchto stížností se řídí ustanovením § 175 odst. 5 cit. zákona, tj. 60 dnů.

Příjem stížností

Občan může podat stížnost přímo u pracovníka, zařazeného ve skupině stížností Oddělení kontroly a stížností ŘMP. Na toto specializované pracoviště jsou postupována všechna podání, která mají charakter stížnosti. Stížnost je na žádost občana povinen přijmout i kterýkoliv jiný útvar městské policie a při osobním jednání o ní sepsat záznam, který je pak postoupen výše uvedenému pracovišti. Strážník při sepisování stížnosti postupuje podle příslušných interních předpisů.

Stížnosti mohou občané zasílat písemně (pošta, fax, e-mail) nebo podávat osobně. Při ústním podání se sepíše zápis, který se po přečtení předloží k podpisu. Pokud o to stěžovatel požádá, obdrží kopii zápisu. Podání stížnosti nemá odkladný účinek. Zpráva o výsledku šetření stížnosti dle bodu 1 až 3 bude zaslána na uvedenou kontaktní adresu do 30 pracovních dnů od následujícího dne po podání stížnosti. V případě, že bude nutné tuto lhůtu prodloužit, bude o tom stěžovatel informován buď písemně, nebo telefonicky.

Co by měla stížnost obsahovat

Ve stížnosti by mělo být především uvedeno jméno, příjmení a kontaktní poštovní adresa. Dále místo a popis toho, čeho se občan domáhá, čas a popis události která je předmětem stížnosti, respektive co nejvíce konkrétních údajů, které mohou pomoci při jejím prošetřování (např. identifikační číslo strážníka, registrační značku služebního vozidla, apod.).
Stížnost se považuje za vyřízenou, jestliže byla řádně prošetřena, byla učiněna potřebná opatření a občan byl o uvedených skutečnostech vyrozuměn písemným nebo ústním sdělením. 

Mapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy